Leopard OÜ Privaatsuspoliitika
Kehtib alates 16.11.2018

SISSEJUHATUS

Leopard OÜ hindab oma klientide privaatsust kõrgelt.

Leopard OÜ privaatsuspoliitika eesmärk on selgitada Teile läbipaistvalt ja arusaadavalt, kuidas ning milliste põhimõtete alusel oma klientide andmeid töötleme kui pöördute meie poole, sõlmite meiega lepinguid, külastate meie esindusi või veebilehti.

Palun tutvuge privaatsuspoliitikaga hoolikalt.

MÕISTED

„GDPR“ – Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2016/679, 27. aprill 2016, füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus).

„Klient“ – füüsiline isik, kes on kasutanud või on avaldanud soovi kasutada Leopard OÜ teenuseid.

„Isikuandmed“ – mis tahes teave, mis on otseselt või kaudselt seotud tuvastatava kliendiga.

„Isikuandmete töötlemine“ – mis tahes tegevused, mida isikuandmetega teostatakse (sealhulgas kogumine, salvestamine, säilitamine, muutmine, ligipääsu lubamine, päringute esitamine, edastamine jne).

„Veebileht“ – Leopard  veebileht https://leopard.ee ja sellega seotud alamdomeenid või Leopard OÜ poolt tulevikus kasutusele võetav muu veebileht.

ÜLDSÄTTED

Privaatsuspoliitika kohaldub, kui Klient kasutab, on kasutanud või on avaldanud soovi kasutada Leopard OÜ teenuseid.

Privaatsuspoliitika kirjeldab isikuandmete töötlemise üldpõhimõtteid.

Leopard OÜ kinnitab, et tagab Kliendi isikuandmete töötlemise kooskõlas kehtivate õigusaktidega ja GDPR-iga.

Leopard OÜ omab õigust Privaatsuspoliitikat aeg-ajalt ja vastavalt vajadusele uuendada. Ajakohased ja kehtivad isikuandmete töötlemise põhimõtted on kättesaadavad veebilehel www.leopard.ee.

ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE EESMÄRGID

Leopard OÜ võib Kliendi isikuandmeid töödelda erinevatel eesmärkidel. Leopard OÜ töötleb Kliendi isikuandmeid üksnes selleks kehtivate õigusaktide alusel õiguslikku alust omades.

Leopard OÜ töötleb Kliendi isikuandmeid eelkõige järgmistel eesmärkidel:

Kliendile teenuse pakkumuse tegemiseks ja tellimuse täitmiseks;
Kliendiga lepingu sõlmimiseks ja lepingu täitmiseks;
Kliendile arvete koostamiseks ja saatmiseks;
Kliendi päringutele ja taotlustele vastamine;
Kliendile otseturunduslike reklaampakkumiste tegemiseks, uudiskirjade ja pakkumiste saatmiseks, kui Klient on selleks nõusoleku andnud;
Leopard OÜ juriidilise kohustuse täitmiseks, näiteks seoses Leopard OÜ poolt raamatupidamiskohustuse täitmisega;
Muu Leopard OÜ õigustatud huvi alusel töötlemine, tingimusel, et Leopard OÜ õigustatud huvi ei kaalu üles andmesubjekti õigusi.

ISIKUANDMETE KOGUMINE

Kui pöördute Leopard OÜ poole teenuse saamiseks või kauba ostmiseks, peame töötlema Teie kohta andmeid, mis sisaldavad ka isikuandmeid. Isikuandmete liigid ja isikuandmete koosseis, mida Leopard OÜ Kliendi kohta töötleb, sõltuvad konkreetsest teenusest, mida kliendile osutatakse.

Isikuandmed, mida Leopard OÜ oma Klientide kohta kogub ja töötleb, võivad sisaldada järgmisi andmeid:

Kliendi ees- ja perekonnanimi;
Kontaktandmed (aadress, e-post, telefoninumber);
Teenuste kasutamise käigus tekkivad andmed (tellimuste arv, tellimuste sagedus, lepingu sõlmimise aeg, hind, makseinfo või muu lepingus toodud info).

Leopard OÜ poolt pakutavate teenuste kasutamise käigus tekkinud isikuandmeid (näiteks andmed tellimuste arvu kohta) töödeldakse anonümiseeritud kujul ka statistilistel eesmärkidel.

ISIKUANDMETE SÄILITAMISE PERIOOD

Leopard OÜ ei säilita Isikuandmeid kauem, kui see on lähtuvalt isikuandmete töötlemise eesmärgist või kehtivate õigusaktide alusel vajalik.

Kliendilepingu täitmisega seotud isikuandmeid, mille säilitamise kohustus tuleb raamatupidamisdokumentide säilitamiseks ettenähtud õigusaktidest, säilitatakse vastavalt õigusaktidele üldreeglina kuni 7 aastat tehingu tegemisest.

Üksikasjaliku teabe saamiseks Teiega seotud Isikuandmete säilitamise tähtaegade kohta, palun võtke meiega ühendust all toodud jaotises „Kontaktandmed“ toodud kontaktandmetel.

KÜPSISED

Leopard OÜ kasutab veebilehel küpsiseid.

Küpsised on väikesed tekstifailid, mis sisaldavad Kliendi arvutisse talletatavat informatsiooni ning mida kasutatakse Kliendi jälgimiseks või tuvastamiseks.

Kliendil on õigus oma veebilehitseja sätteid muutes küpsiste kasutamine igal ajal keelata. Sellisel juhul peab aga Klient arvestama, et Veebilehe kõik funktsioonid ei pruugi korrektselt töötada.

VEEBILEHE SIRVIMISE STATISTIKA

Veebilehtede külastamisel kogutakse külastaja kohta isikustamata tehnilisi andmeid.

Tehnilised andmed piirduvad kasutatava arvuti või arvutivõrgu internetiaadressiga (IP-aadress), arvuti veebilehitseja ja operatsioonisüsteemi tarkvaraversiooniga, külastamise aja (kellaaeg, kuupäev, aasta) ja kohaga. IP-aadresse ei seota isikut tuvastava teabega.

Ülalpool nimetatud andmete kogumiseks kasutame automatiseeritud tööriista Google Analytics. Kui te ei soovi enda kohta neid andmeid edastada, saate igal ajal keelata oma andmete kogumise Google Analyticsi poolt oma Google’i konto seadetest.

REKLAAM JA OTSETURUNDUS

Reklaami- ja otseturundusteateid (meie toodete, teenuste ja kampaaniate kohta) saadetakse klientidele, kes on andnud nõusoleku Leopard OÜ otseturundus- ja reklaamipakkumiste saamiseks. Need kliendid saavad Leopard OÜ uudiskirju ja otseturundusteateid oma eelistatud teabekanali kaudu.

Kliendid võivad anda nõusoleku reklaami- ja otseturundusteadete saamiseks, allkirjastades otseturunduse nõusoleku vormi või taotledes otseturundusteateid Leopard OÜ-iga lepingu sõlmimisel.

Kliendid, kes on juba saanud meie otseturundussõnumeid, saavad neid sõnumeid ka pärast isikuandmete kaitse üldmääruse jõustumist.

Klientidel on õigus esitada igal ajal vastuväiteid nende isikuandmete töötlemisele otseturunduse eesmärgil.

Selle õiguse kasutamiseks võtke ühendust all toodud jaotises „Kontaktandmed“ toodud kontaktandmetel.

Kliendid võivad uudiskirja või muude reklaami- ja turundusteadete saamisest loobuda ka e-kirjas esitatud lingile vajutades või järgides muid juhiseid, mis on asjaomases otseturundusteates antud.

KLIENDI ÕIGUSED

Kliendil on tema Isikuandmete Töötlemisel kõik kohalduvatest õigusaktidest tulenevad õigused.

Kliendil tema Isikuandmete Töötlemisel muuhulgas järgmised õigused:

Juurdepääsuõigus: Kliendil on õigus igal ajal küsida, kas Leopard OÜ omab tema kohta Isikuandmeid või mitte ning saada teavet selle kohta, milliseid Isikuandmeid Leopard OÜ Kliendi kohta töötleb;
Õigus Isikuandmete parandamisele: Kliendil on õigus taotleda Leopard OÜ-lt oma Isikuandmete täpsustamist või parandamist, kui need on ebapiisavad, puudulikud või valed;
Õigus vastuväidete esitamisele: Kliendil on õigus esitada Leopard OÜ-le vastuväiteid oma Isikuandmete Töötlemise suhtes;
Õigus nõuda Isikuandmete kustutamist: Kliendil on õigus taotleda Isikuandmete kustutamist, näiteks siis, kui Isikuandmeid Töödeldakse Kliendi nõusolekul ja kui Klient on nõusoleku tagasi võtnud;
Õigus piirata Töötlemist: Kliendil on õigus nõuda, et Leopard OÜ piiraks Kliendi Isikuandmete Töötlemist, näiteks kui Leopard OÜ ei vaja Kliendi Isikuandmeid enam Töötlemise eesmärkidel või kui Klient on esitanud Isikuandmete Töötlemise suhtes vastuväite;
Õigus võtta Isikuandmete Töötlemiseks antud nõusolek tagasi: kui Kliendi Isikuandmete Töötlemine põhineb Kliendi antud nõusolekul, näiteks otseturunduse puhul, on Kliendil igal ajal õigus Leopard OÜ-le antud nõusolek tagasi võtta.
Kliendi käesolevas peatükis loetletud õigused seoses Kliendi Isikuandmete Töötlemisega ei ole absoluutsed õigused. Teatud juhtudel võivad teiste andmesubjektide õigused või Leopard OÜ õigused või kohustused piirata Kliendi õigusi.

Kliendi isikuandmete töötlemisega kaasnevate õiguste teostamiseks või Isikuandmete Töötlemisega seotud taotluste esitamiseks, palun võtke meiega ühendust all toodud jaotises „Kontaktandmed“ toodud kontaktandmetel.

KONTAKTANDMED

Isikuandmete töötlemisega seotud küsimuste korral või isikuandmete töötlemisega seotud taotluste esitamiseks, palun võtke meiega ühendust telefoni, e-posti, posti teel.

Leopard OÜ kontaktandmed on:

Ärinimi: Leopard OÜ

Aadress: Roosikrantsi 10A, Tallinn

Telefon: 6440048

E-post: leopard@leopard.ee